JC Shibam
Dorpsstraat 38d
8470 Snaaskerke
mail
© 2006
Crew Login

 
info voor de vrijwilligers: statuten
 

Organisatie/ jeugdhuis

Naam VZW Jeugdclub Shibam
Adres Dorpsstraat 38 d, 8470 Snaaskerke
Telefoonnummer 0478/732383
E-mailadres info@shibam.be
Website-adres www.shibam.be

1 structuur

Vzw

Ons jeugdhuis heeft de juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
De naam van de vzw is VZW Jeugdclub Shibam , afgekort JC Shibam
Adres maatschappelijke zetel: Dorpsstraat 38d, 8470 Snaaskerke
Btw nr 0000.000.000 (niet btw plichtig)

De Raad van Bestuur van de vzw bestaat uit de volgende personen op 02/09/2014:
- Percy Delanoye, Tovenaarsstraat 7, 8470 Gistel, voorzitter,
- Tom Cloet, Belg, Tarwestraat 3, 8470 Gistel, penningmeester,
- Quincy Demuenynck, Tovenaarsstraat 7, 8470 Gistel, ondervoorzitter.

De Algemene vergadering van de vzw bestaat uit de volgende personen op 02/09/2014:
- Delanoye Percy, Tovenaarstraat 7, 8470 Gistel, Voorzitter,
- Tom Cloet, Belg, Tarwestraat 3, 8470 Gistel, penningmeester,
- Sam Passchyn, Kalsijdebrug 10, 8470 Gistel
- Van Pee Yelle, Sneeuwwitjesstraat 6, 8470 Gistel
- Driessens Joeri, Dorpsstraat 29a, 8470 Snaaskerke.

2 Doelstelling en statuten van het jeugdhuis

De vereniging heeft tot doel samen met de jeugd vormende, recreatieve, culturele, sociale en sportieve activiteiten te organiseren buiten alle politieke en filosofische strekkingen om. Daartoe kan zij onder meer jeugdhuizen oprichten en beheren.

De vereniging kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel, onder meer: inrichtingen van bijeenkomsten met culturele inslag, reizen, inrichten van een clubhuis met praatcaf�. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Statuten:

De algemene vergadering heeft besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen waardoor de vroegere teksten van de statuten, verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21-10-1993 worden opgeheven en vervangen door de onderstaande nieuwe tekst die de stichtingsstatuten en alle wijzigingen coördineert.

Titel 1. Benaming, zetel en doel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "Jeugdclub Shibam", afgekort : " JC Shibam" en heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8470 Snaaskerke, Dorpsstraat 38d gelegen in gerechtelijk arrondissement Brugge. Hij kan bij beslissing van de raad van bestuur elders binnen dit gerechtelijk arrondissement worden gevestigd.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel samen met de jeugd vormende, recreatieve, culturele, sociale en sportieve activiteiten te organiseren buiten alle politieke en filosofische strekkingen om. Daartoe kan zij onder meer jeugdhuizen oprichten en beheren.

De vereniging kan alle activiteiten inrichten of eraan deelnemen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van dit doel, onder meer: inrichtingen van bijeenkomsten met culturele inslag, reizen, inrichten van een clubhuis met praatcafé. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Titel 2. Leden

Artikel 4

De vereniging bestaat uit kernleden en gewone leden. Alleen de kernleden bezitten het volledig lidmaatschap, worden uitgenodigd op de algemene Vergadering en zijn stemgerechtigd.

Artikel 5

De voorwaarden, rechten en plichten en formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden wordt bepaald in het binnenhuisreglement. Eenieder kan als kernlid van de vereniging toetreden als die door de algemene vergadering als dusdanig wordt toegelaten.

Artikel 6

Elk kernid en gewoon lid kan uit de vereniging treden. Het ontslag moet per brief aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het niet betalen van het lidgeld of het niet langer voldoen aan de gestelde voorwaarden hebben van rechtswege ontslag uit de vereniging tot gevolg. Ontslagnemende leden of uitgesloten leden, kunnen geen aanspraak maken op gestorte bijdragen, noch op de gedane inbreng.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen worden uitgesproken.

Artikel 7

De bijdrage van kernleden en de gewone leden wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bijdrage mag niet meer dan 50,00 EUR bedragen.

Titel 3. Raad van bestuur

Artikel 8

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur van minimum drie leden en maximum twaalf leden. Deze raad wordt benoemd door de algemene vergadering onder de kernleden voor een termijn van één jaar, en moet minstens de helft leden tellen, die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Artikel 9

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend door de oudste beheerder.In geval van vroegtijdige ambtbeëindiging dient deze persoon het ontslag schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter, of bij diens afwezigheid de secretaris van de raad van bestuur.

Artikel1O

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee bestuurders. Hij kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. Zijn beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend. Een bestuurder kan niet stemmen bij volmacht.

Artikel11

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 12

De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van beheer en beschikking. Hij is bevoegd voor alle aangelenheden met uitzondering van diegene die door de wet of statutair uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Artikel 13

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door deze raad aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter en van een ander lid van de raad. Beneden het bedrag van 1000,00 euro volstaat de handtekening van één bestuurder. Boven het bedrag van 1000,00 euro is steeds een beslissing van de raad van bestuur vereist.

Titel 4. Algemene vergadering

Artikel 14

De algemene vergadering is samengesteld uit alle kernleden. Enkel de algemene vergadering beslist over de volgende punten :

wijziging van de statuten, wijziging van het binnehuisreglement, aanvaarding en ontslag van kernleden, benoeming, ontslag en afzetting van bestuurders, goedkeuring van de begroting en de rekeningen, vrijwillige ontbinding van de vereniging, vastleggen van de jaarlijkse ledenbijdrage, de kwijting van de bestuurders, alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 15

Er moet elk jaar een algemene vergadering plaatshebben in de loop van de eerste semester. Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen telkens wanneer de raad van bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de kernleden er om vragen.

Artikel 16

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen per gewone brief, tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering besteld. Deze uitnodiging bevat de agenda voor de algemene vergadering.

Artikel 17

De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, wanneer 2/3 van de aanwezige leden of vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaan. Elk voorstel dat ondertekend is door een vijfde van het op de jongste ledenlijst voorkomend aantal leden, moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 18

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij verhindering van deze door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 19

Elk lid mag zich op de algemene vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een kernlid kan ter vervanging slechts één enkel kernlid vertegenwoordigen. Alle kernleden zijn gelijk stemgerechtigd.

Artikel 20

In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welke ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. Haar beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Alleen de kernleden hebben stemrecht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Bij afwijking van het eerste lid van dit artikel geschieden de beslissingen van de algemene vergadering, welke wijziging van de statuten, uitsluiting van een kernlid of vrijwillige ontbinding van de vereniging meebrengen volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 21

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft.

Titel 5. Begroting en rekeningen

Artikel 22

De Raad van Bestuur is jaarlijks verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering, voor de rekeningen van het afgelopen jaar. De jaarrekening en de begroting worden door de raad van bestuur voorbereid en aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Titel 6. Ontbinding

Artikel 23

Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.

Artikel 24

Ingeval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief, hetzij overgemaakt aan een door de algemene vergadering aangeduide vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft, hetzij aangewend voor liefdadigheid.

3 Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld:

-Tappen en algemene toog-werking
-plannen, voorbereiden, begeleiden van en deelnemen aan activiteiten
-Vrijwel alle activiteiten verbonden met het openhouden en onderhouden van de lokalen
-Bestellen en stockcontrole dranken en snacks

4 Verzekeringen

De vrijwilligers in het jeugdhuis worden voldoende verzekerd. Het jeugdhuis heeft hiertoe volgende verzekeringen afgesloten:

4.1 burgerlijke aansprakelijkheid

Het jeugdhuis heeft de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers, uitgezonderd de contractuele aansprakelijkheid.

Polis BA verenigingsleven
Polis Fidea, polis nr. 30525157

voorziet dekking :

-B.A.
-Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid igv. brand en ontploffing
-Verzekering Rechtsbijstand
-In de polis is er tevens een dekking voorzien voor lichamelijke ongevallen. Deze dekking is echter enkel van toepassing voor de kernleden.

Waarborgen:

Deze verzekering dekt de volgende elementen:

-De aansprakelijkheid van de kernleden en leden;
-De aansprakelijkheid van het jeugdhuis als dusdanig;
-De aansprakelijkheid als eigenaar en/of gebruiker van lokalen, voor ongevallen die door gebreken aan die lokalen veroorzaakt zijn;
-De aansprakelijkheid als uitbater van het clublokaal;
-De aansprakelijkheid als organisator van activiteiten.

Uitzonderingen:

Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd:

-Opzettelijke daden veroorzaakt door personen ouder dan 16 jaar;
-De aansprakelijkheid van de persoon onder invloed van alcohol of andere drugs;
-De schade aan voorwerpen of gebouwen die eigendom zijn van het jeugdhuis;
-De aansprakelijkheid op de weg van en naar de activiteiten;
-De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering (bv. autoverzekering)
-De schade aan voorwerpen of gebouwen die wel eigendom zijn van anderen, maar gebruikt of gehuurd worden door het jeugdhuis (�toevertrouwde voorwerpen'). Medewerkers die eigen voorwerpen meebrengen, doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid.

4.2 Brandverzekering

Verzekering voor de inhoud (gebouw is verzekerd door Stad Gistel)

Polis Brandverzekering
Polis Fidea, polis nr. 70.942.879

5 Onkostenvergoedingen
5.1 Vrijwilligersvergoedingen

Het jeugdhuis betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

5.2 Vergoedingen voor gemaakte kosten

Het jeugdhuis betaalt eventueel de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (ticket, factuur, �), en na bespreking door het dagelijks bestuur, in volgende gevallen:

-vervoerskosten (openbaar vervoer of brandstofkosten auto)
-kosten voor opleidingen en cursussen

5.3 Vergoedingen in natura

Het jeugdhuis geeft vergoedingen �in natura', degene die �openhoud', ttz de verantwoordelijke of verantwoordelijken van de avond, worden toegestaan gratis drank te gebruiken, rekening houdende met de grenzen van het gezond verstand.

5.4 Tussenkomst in het volgen van kadervorming

Vrijwilligers kunnen na akkoord van de raad van bestuur een kadervormingscursus volgen.

Het jeugdhuis betaalt de volledige kosten terug.

6 Toepassing van artikel 458 Strafwet

Het beroepsgeheim is niet van toepassing op het jeugdhuis.

 
 
  home jc shibam kalender crew contact pics links  
 
algemeen lid worden? biografie vrijwilliger bday